Myšky

2. třída

Děti jsou ve smíšené třídě ve věku od 3-7 let. Děti podle svého zájmu navštěvují výtvarný kroužek Barevná pastelka, flétnu Veselé pískání, nejstarší děti se intenzivně připravují v činnostech na vstup do základní školy, pracují na tabletech a nově zkoumají svět pomocí fyzikálních a chemických pokusů. Jsou vedené k samostatnosti, vzájemné pomoci, osvojují si a prožívají pravidla chování v mateřské škole. Estetické činnosti, poznatky a zkušenosti uplatňují děti při různých vystoupeních, výstavkách, akcích.

Učitelky: Dagmar Brichová (učitelství pro mateřské školy)
       Jana Hejzlarová,DiS. (vyšší odborné vzdělání – předškolní a mimoškolní pedagogika)

 

Režim dne

 • 6.30               otevření mateřské školy
 • 6.30 děti se schází v místnosti 2.třídy Myšky/přízemí/, kde si volně hrají nebo se zapojují do řízených, individuálních nebo skupinových činností, cvičení, hygiena
 • 8.45  přesnídávka, hygiena
 • 9.00-9.15  děti se účastní činnosti v centrech aktivit, probíhají diskuze, komunitní kruh, všechny děti se podílejí na řízených skupinových činnostech, vytváření  námětů, závěrů pro další život skupiny
 • 9.15  odchází skupina mladších dětí do šatny, hygiena, pitný režim, odchod na zahradu
 • 9.15-9.35 nejstarší věková skupina pracuje skupinově, na stanovištích, probíhá řízená činnost, pohybová chvilka, pitný režim   
 • 9.35-11.35 děti odcházejí  do šatny pod dohledem pedagoga a na zahradě se připojují k ostatním dětem, pobyt na zahradě, vycházku
 • 11.35-12.00 třída Myšky – hygiena, oběd, děti  odcházejí do umývárny, čistí si zuby, pod dohledem pedagoga  odcházejí do ložnice
 • 11.30- 12.05   po obědě některé  děti odcházejí domů, MŠ je odemčená
 • 12.00-13.30  děti společně odpočívají, starší děti a  nespavé děti dříve vstávají a věnují se volné hře nebo aktivitám např. Barevná pastelka, Pískání s flétnou, pokusy, tablety, prevence vad řeči, práce s časopisem, grafomotorika pro nejstarší děti. Aktivity se uskutečňují převážně ve třídě Žabky nebo podle uvážení pí učitelky.
 • 13.30-14.00  děti  vstávají, osobní hygiena
 • 13.45-14.00   1.skupina –  probíhá odpolední svačina, hygiena, pod dohledem pedagoga odcházejí do herny v přízemí a věnují se hře
 • 14.00-14.15   2. skupina –  probíhá odpolední svačina/děti, které déle spaly/
 • 14.15-16.00  děti se zapojují do odpoledních činností nebo volné hry,  podle počasí odcházíme na zahradu, uklízíme hračky, děti odcházejí domů
 • 16.00             uzamyká se školní zahrada a budova 

Děti mají možnost individuálně odpočívat a vstávat podle své potřeby, nespavci odcházejí na svačinu s 1.skupinou, ostatní děti později. Pokud přijdete pro své dítě hned po 14. hodině může se stát, že budete déle čekat, až se dítě s 2. skupinou v klidu nají.

Režim týdne

 • 1x za týden /září až listopad, 9 lekcí/ předplavecká výchova- Plavecká škola Náchod, dohled- učitelky se střídají, vždy jeden pedagog, v bazénu zodpovídá za děti instruktor
 • 1x za týden /středa/ Barevná pastelka-výtvarná činnost – učitelka Jana Pichová
 • 1x za týden /středa/Cvičíme “Se Sokolem do života”-cvičení v tělocvičně-učitelka Dagmar Brichová a Radka Žižkova
 • 1x za týden /pondělí/ Veselé pískání-flétna-učitelka Jana Hejzlarová
 • 1x za týden /pátek/ ICT v MŠ – Tablety – učitelka Radka Žižková a Dagmar Brichová
 • 1x za týden /úterý/ Pokusy – učitelka Jana Hejzlarová a Radka Žižková
 • Režim týdne může být změněn podle aktuální potřeby, změna je nejméně dva dny vyvěšena na nástěnce v šatně.

ZÁKLADNÍ PLÁN DOPROVODNÝCH AKCÍ na školní rok 2019 – 20

 • září – zeleninový den v mateřské škol, návštěva malého ovčího hospodářství v Černčicích, předplavecká výchova v Náchodě/nejstarší děti/, čtení se spisovatelkou J.Mojžíšovou, sladké pečení z jablíček
 • říjen – prohlídka zemědělských strojů u místního farmáře, loutkové divadlo Jiřího Polehni, poklad skřítka Podzimníčka                  
 • listopad – Lesohrátky v lese Černčicích, pečení a zdobení perníčků
 • prosinec – nadílka Mikuláše ,čertíka a anděla ve školce, koncert mš a zš pro veřejnost v kostele Černčice 13.12., návštěva u babiček a dědečků s perníkovým dárkem a přáním, posezení u vánočního stromečku společně Myšky a Žabičky 16.12.
 • leden – karneval ve školce, písničky, hry a tanec, návštěva a prohlídka družiny, školy a zahrady v Černčicích, divadlo Štemberk ve školce
 • únor – masopust v Černčicích, lyžařský výcvik pro děti, rodiče„Čteme svým dětem v prostorách mš
 • březen – vynášení Morany  do řeky Metuje, holčičí koleda u nás ve školce, velikonoční mrskut ve školce, návštěva knihovny v Novém Městě n.M.,  návštěva knihovny v Černčicích, dny otevřených dveří v mateřské škole, výtvarná ‚ SOUTĚŽ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“
 • duben – exkurze k hasičům Černčice, návštěva policie, slet čarodějnic a čarodějů v MŠ
 • květen –„ HRAVÉ ODPOLEDNE“ soutěže, hry a zábava společně s rodiči a dětmi, pěší výlet na Vršovku za zvířátky s budoucími školáky, SLAVNOSTNÍ  ŠERPOVÁNÍ s budoucími školáky spojené s divadlem     25.5.
 • červen – oslava dne dětí, kouzelník Reno, závěrečné loučení s kamarády-grilování brambor a ovocné pohoštění

Během školního roku zajišťujeme pro děti kino, divadlo, hudební vystoupení a další akce dle aktuální nabídky převážně Městského klubu v Novém Městě, agentur nebo Domu dětí a mládeže Stonožky. Tato nabídka je vždy včas oznámena nejméně 5 dní předem na informativní nástěnce v mateřské škole.

 

Comments are closed.