Změny v předškolním vzdělávání

Informace pro rodiče

Změny v oblasti předškolního vzdělávání

Novela školského zákona ukládá zákonným zástupcům dětí nové povinnosti

  1. Mezi povinnosti patří povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte  není-li stanoveno jinak. (Pokuta za nedodržení povinnosti do výše 5 000,- Kč).
  2. Zápisy do mateřských škol se budou konat v období od 2. května do 16. května.
  3. Místo bude mít dítě zaručené ve spádové mateřské škole (může se hlásit i v jiné MŠ), seznam vypracovává zřizovatel.
  4. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte ve dnech, kdy je vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
  5. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné může v odůvodněných případech rozhodnout, že dítě bude individuálně vzděláváno a je povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce května).

Škola bude v případě individuálního vzdělávání ověřovat úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle RVP PV, případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání (ověření se uskuteční v období od 3 do 4 měsíce od začátku školního roku).

  1. Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání pro děti s povinnou předškolní docházkou bezúplatné až do nástupu do ZŠ (i odklady školní docházky).

 

Comments are closed.